ALGEMENE VOORWAARDEN Universal Soul Service BVBA

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Universal Soul Service BVBA, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te 2000 Antwerpen, Italiëlei 48 met als ondernemingsnummer BE 0507.961.086
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Universal Soul Service BVBA een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten, waaronder begrepen kan zijn de consument als bedoeld in het volgende lid. Indien de wederpartij de overeenkomst niet ten behoeve van zichzelf sluit, wordt, voor zover dit uit de aard of strekking van de bepalingen voortvloeit, als ‘wederpartij’ tevens aangeduid de persoon te wiens behoeve de overeenkomst is bedongen, te weten de deelnemer aan de workshop, opleiding of andere activiteiten.
 3. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Universal Soul Service BVBA een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Diensten: alle tegenprestaties waartoe Universal Soul Service BVBA zich in het kader van de overeenkomst en jegens de wederpartij heeft verbonden.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Universal Soul Service BVBA en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Universal Soul Service BVBA zich heeft verbonden tot de uitvoering van diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn: het (doen) verzorgen van een workshop of opleiding; het (doen) verzorgen van een informatie- of introductieavond, welke in deze algemene voorwaarden tevens als ‘workshop’ wordt aangeduid;
 6. Opleiding: het geheel van bijeenkomsten, al dan niet langs elektronische weg aangeboden en te volgen, dat onderdeel uitmaakt van een opleidingsprogramma.
 7. Workshop: elke in het kader van zijn dienstverlening door of namens Universal Soul Service BVBA, al dan niet langs elektronische weg aan te bieden en te verzorgen workshop of informatie- of introductieavond op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip.
 8. Website: de website van Universal Soul Service BVBA: www.taocenterbelgium.com.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Universal Soul Service BVBA en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 6. Universal Soul Service BVBA is steeds gerechtigd de uitvoering van overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. De bepalingen van deze algemene voorwaarden kunnen jegens de wederpartij eveneens worden ingeroepen door de eventueel door Universal Soul Service BVBA ingeschakelde derden.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Universal Soul Service BVBA is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbare plaatsen voor deelname aan de workshop of opleiding.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Universal Soul Service BVBA, binden hem niet.
 3. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. In geval de overeenkomst middels inschrijving op de website wordt aangegaan, komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat Universal Soul Service BVBA de aanmelding van de wederpartij langs elektronische weg heeft bevestigd.
 4. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
 5. Door aanmelding verklaart de wederpartij aan de voorwaarden voor deelname aan de opleiding of workshop, als beschreven in deze algemene voorwaarden, te voldoen. Bij twijfel over het voldoen aan voorwaarden van gezondheid als bedoeld in artikel 4, kan de wederpartij contact opnemen met Universal Soul Service BVBA.

ARTIKEL 4. | GEZONDHEIDSVERKLARING EN INFORMATIEVERPLICHTINGEN

 • De wederpartij verklaart dat zij tijdens deelname aan een opleiding of workshop in goede gezondheid en zowel fysiek als mentaal in staat is om daaraan deel te nemen en praktische oefeningen uit te voeren. Deelname is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van de wederpartij.
 • De wederpartij verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en de gezondheid. Universal Soul Service BVBA is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk.
 • De wederpartij is gehouden Universal Soul Service BVBA tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden, onder meer ten aanzien van haar fysieke en mentale gezondheid, die redelijkerwijs van belang zijn voor de opzet, uitvoering, dan wel voortzetting van de overeenkomst, ook welke na het sluiten van de overeenkomst intreden of zich voordoen.
 • ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

  1. De consument die de overeenkomst middels een inschrijfformulier op de website aangaat (hierna aangeduid als “overeenkomst op afstand”), heeft gedurende 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst het wettelijke recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, voor zover de volgende leden van dit artikel dit recht niet uitsluiten.
  2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Universal Soul Service BVBA aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Universal Soul Service BVBA. Zo spoedig mogelijk nadat Universal Soul Service BVBA in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Universal Soul Service BVBA de ontbinding per e-mail bevestigen.
  3. Nakoming van de overeenkomst op afstand geschiedt tijdens de ontbindingstermijn slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
  4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de consument Universal Soul Service BVBA een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Universal Soul Service BVBA is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan Universal Soul Service BVBA moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst op afstand dat is uitgevoerd.
  5. De consument heeft geen recht van ontbinding na nakoming van de overeenkomst op afstand, indien: a) de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b) de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Universal Soul Service BVBA de overeenkomst op afstand is nagekomen.

  ARTIKEL 6. | ANNULERING DOOR DE CONSUMENT ANDERS DAN OP GROND VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

  1. Indien en voor zolang de consument aanspraak maakt op het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige artikel, prevaleert dat recht boven het bepaalde in het onderhavige artikel.
  2. In geval de consument de overeenkomst na totstandkoming daarvan annuleert, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
   a) Kosteloze annulering tot 14 dagen vóór aanvang van de workshop of opleiding;
   b) Bij annulering tussen de 14e en 7e dag vóór aanvang van de workshop of opleiding, is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
   c) Bij annulering binnen 7 dagen vóór aanvang van workshop of opleiding, is de consument de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
  3. Annulering door de wederpartij dient schriftelijk te geschieden.
  4. Inschrijfgelden komen nimmer voor restitutie in aanmerking.
  5. Voor de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is elk recht van tussentijds annuleren van de overeenkomst uitgesloten, tenzij Universal Soul Service BVBA in individuele gevallen anders bepaalt.

  ARTIKEL 7. | ANNULERING, ONDERBREKING EN VERPLAATSING DOOR OF NAMENS UNIVERSAL SOUL SERVICE BVBA

  1. Universal Soul Service BVBA behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht, zoals ziekte of (onvoorziene) bijzondere omstandigheden, welke laatstbedoelde omstandigheden al dan niet betrekking hebben op de persoon van de wederpartij, de overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk te (doen) annuleren. Waar mogelijk zal Universal Soul Service BVBA de wederpartij een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan Universal Soul Service BVBA de overeengekomen diensten (doen) onderbreken of wat betreft tijd en/of locatie van uitvoering verplaatsen.
  2. In geval van annulering, onderbreking of verplaatsing, doet Universal Soul Service BVBA daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de wederpartij. De wederpartij kan de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de annulering, onderbreking of verplaatsing betrekking heeft, opzeggen indien nakoming op een door Universal Soul Service BVBA eventueel voorgestelde alternatieve datum, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd.
  3. Voor reeds door of namens Universal Soul Service BVBA in het kader van een overeenkomst reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijft de wederpartij de overeengekomen prijs naar evenredigheid verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. (Gedeeltelijke) restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs vindt plaats binnen 30 dagen na annulering door Universal Soul Service BVBA, dan wel in geval van verplaatsing, binnen vier weken na de opzegging door de wederpartij, welke opzegging voldoet aan de voorwaarden van het vorige lid.
  4. Op verdergaande schadevergoeding dan eventuele (gedeeltelijke) restitutie of kwijtschelding als bedoeld in de voorgaande leden, maakt de wederpartij nimmer aanspraak.

  ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

  1. Universal Soul Service BVBA is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Universal Soul Service BVBA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
  2. Universal Soul Service BVBA behoudt zich het recht voor de wederpartij die door haar gedrag of anderszins het normale verloop van het opleiding of workshop belemmert of bemoeilijkt, gelet op het belang van Universal Soul Service BVBA c.q. de overige deelnemers aan de opleiding of workshop, van verdere deelneming daaraan uit te sluiten, in welk geval de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd blijft.
  3. Voorts is Universal Soul Service BVBA gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming daarvan onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
  4. Tenzij dit haar niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met een opschorting en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de wederpartij.
  5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Universal Soul Service BVBA, op grond van dit artikel, uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
  6. Indien Universal Soul Service BVBA de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

  ARTIKEL 9. | OVERMACHT

  1. Universal Soul Service BVBA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt tevens begrepen de omstandigheid dat in verband met storingen of andere technische beperkingen (tijdelijk) geen uitvoering kan worden gegeven aan diensten die langs elektronische weg worden aangeboden, zoals teleclasses en teleconferences.
  2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat partijen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.
  3. Indien Universal Soul Service BVBA bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

  ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

  1. Het aanbod van Universal Soul Service BVBA vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren.
  2. Betalingen dienen vóór uitvoering van de diensten te geschieden. Bij inschrijving voor een workshop of opleiding op de website, dient betaling middels de website plaats te vinden. Komt de overeenkomst langs andere wegen tot stand, dan dient betaling, vóór aanvang van de workshop of opleiding, op locatie van uitvoering van de diensten te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Universal Soul Service BVBA is niet eerder gehouden uitvoering te (doen) geven aan de diensten totdat de vooruitbetaling volledig door hem is ontvangen.
  3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
  4. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

  ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID

  1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de zijde van Universal Soul Service BVBA, wordt elke aansprakelijkheid, voor welke vorm van schade dan ook, van de hand gewezen; elke deelname aan een opleiding en workshop is voor eigen risico van de wederpartij. In het bijzonder is Universal Soul Service BVBA niet aansprakelijk voor de gevallen als expliciet in het overige van deze voorwaarden geregeld.
  2. Alle informatie die door of namens de Universal Soul Service BVBA, al dan niet in direct verband met een workshop of opleiding, wordt verstrekt, is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose of behandeling van welke aandoening ook, maar dient ter informatie en educatie. Het is niet de bedoeling dat deze informatie consultatie van een bekwame gezondheidszorgdeskundige vervangt. De informatie is bedoeld te gebruiken als een aanvulling op een verstandig en verantwoordelijk gezondheidszorgprogramma, voorgeschreven door een gezondheidzorgdeskundige. Universal Soul Service BVBA, alsmede de eventueel door hem ingeschakelde derden, zijn nimmer aansprakelijk voor eventueel misbruik van de hier bedoelde informatie.
  3. Universal Soul Service BVBA is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing en diefstal van persoonlijke bezittingen van de wederpartij. Voorts draagt Universal Soul Service BVBA, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, geen aansprakelijkheid voor letselschade ontstaan in enig verband met de uitvoering van de diensten.
  4. De wederpartij is tijdens en na het verlenen van de diensten uitsluitend zelf verantwoordelijk voor haar handelen en welzijn. De wederpartij is voorts te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de ten aanzien daarvan te nemen beslissingen. Elke aansprakelijkheid van Universal Soul Service BVBA ter zake is uitgesloten.
  5. Universal Soul Service BVBA verbindt zich uitsluitend tot een inspannings- en nimmer tot een resultaatverbintenis. De resultaten voor de wederpartij uit workshops of opleidingen voortvloeiende, evenals de doorlooptijd waarin resultaten mogen worden verwacht, zijn in hoge mate afhankelijk van de persoonlijke inzet en omstandigheden van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart Universal Soul Service BVBA van iedere aanspraak, al dan niet voortvloeiend uit het niet behalen van het beoogde resultaat.
  6. Universal Soul Service BVBA is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  7. Universal Soul Service BVBA draagt geen enkele aansprakelijkheid in verband met het doen of nalaten van de wederpartij naar aanleiding van de middels de workshop of opleiding door haar opgedane kennis of vaardigheden.
  8. Universal Soul Service BVBA aanvaardt, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan in verband met aan derden toerekenbare tekortkomingen, ook niet in geval deze derden door Universal Soul Service BVBA zijn ingeschakeld.
  9. Universal Soul Service BVBA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Indien ondanks toepassing van het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Universal Soul Service BVBA bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Universal Soul Service BVBA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Universal Soul Service BVBA toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
  10. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Universal Soul Service BVBA beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Universal Soul Service BVBA betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Universal Soul Service BVBA te allen tijde beperkt is tot het bedrag dat onder de gegeven omstandigheden, op grond van de eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Stichting LP Universal Soul Service BVBA, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Universal Soul Service BVBA dat krachtens die verzekering eventueel toepassing vindt.
  11. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Universal Soul Service BVBA, zal de wederpartij Universal Soul Service BVBA vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Universal Soul Service BVBA.
  12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens Universal Soul Service BVBA door verloop van één jaar.

  ARTIKEL 12. | GEHEIMHOUDING

  1. De aan Universal Soul Service BVBA door de wederpartij verstrekte persoonsgegevens en ter kennis gekomen persoonlijke omstandigheden worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Universal Soul Service BVBA, bijvoorbeeld middels een nieuwsbrief. Mocht de wederpartij geen prijs stellen op informatie van activiteiten, dan kan dit schriftelijk aan Universal Soul Service BVBA worden gemeld. In geval van een e-nieuwsbrief voorzien deze nieuwsbrieven in een uitschrijvingslink.
  2. De informatie als bedoeld in het vorige lid kan worden verstrekt aan derden die direct bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken. Verstrekking van deze gegevens aan overige derden geschiedt uitsluitend met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de wederpartij.
  3. De geheimhoudingsverplichtingen uit dit artikel gelden niet voor zover Universal Soul Service BVBA krachtens wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak gehouden is tot het verstrekken van de in dit artikel bedoelde informatie aan derden.

  ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM

  1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op door Universal Soul Service BVBA verstrekte adviezen, materialen en documentatie, zoals geluidsopnamen, berusten bij Universal Soul Service BVBA, voor zover deze rechten niet bij derden berusten.
  2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Universal Soul Service BVBA is het de wederpartij niet toegestaan om de adviezen, materialen en documentatie als bedoeld in het vorige lid in enigerlei vorm openbaar te maken, te verveelvoudigen of aan derden ter beschikking te stellen.
  3. Het (doen) maken van beeld- en/of geluidmateriaal tijdens de workshops of opleidingen door wederpartij is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Universal Soul Service BVBA of de door hem aangewezen derden die uitvoering aan de workshop of opleiding geven.

  ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

  1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
  2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Universal Soul Service BVBA aangewezen om van geschillen kennis te nemen.